فارسی هفتم درس ششم علم زندگانی

حجم فایل : 442.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا درس ششم
علم زندگانی
فارسی هفتم نکات کلیدی متن:
-پرید از شاخکی بر شاخساری: از شاخة کوچکی بر شاخه ای پرید.
- نمودش بس که دور آن راه نزدیک: آن راه نزدیک به چشمم بسیار دور آمد.
- شدش گیتی به چشم چشم تاریک: دنیا
- ز رنج خستگی درماند در راه: از شدت خستگی در راه ماند و بیچاره شد.
- فتاد از پای، کرد از عجز فریاد: از شدت ناتوانی فریاد زد.
ز نوکاران که خواهد کار بسیار: تازه کاران، بی تجربگان
- هنوزت نیست پای برزن و بام: هنوز توانایی رفتن به این جا و آن جا را نداری.
- تو را توش هنر می باید اندوخت: باید از فضیلت برای خودت توشه و آذوقه بسازی.
- من این جا چون نگهبانم تو چون گنج
+ در این مصرع دو تشبیه وجود دارد.
-گهم سرپنجه خونین شد گهی سر: گاهی سرپنجه هایم خونین شد و گاهی سرم.
- نگشت آسایشم یک لحظه دمساز: آسایش و راحتی یک لحظه همراه و هم صحبت من نشد.
- نگردد شاخک بی بن برومند: شاخة کوچک بی ریشه هرگز تنومند و قوی نمی شود.
-پرید از شاخکی بر شاخساری: از شاخة کوچکی بر شاخه ای پرید.
- نمودش بس که دور آن راه نزدیک: آن راه نزدیک به چشمم بسیار دور آمد. - شدش گیتی به چشم چشم تاریک: دنیا
- ز رنج خستگی درماند در راه: از شدت خستگی در راه ماند و بیچاره شد.
- فتاد از پای، کرد از عجز فریاد: از شدت ناتوانی فریاد زد.
- ز نوکاران که خواهد کار بسیار: تازه کاران، بی تجربگان
- هنوزت نیست پای برزن و بام: هنوز توانایی رفتن به این جا و آن جا را نداری.
- تو را توش هنر می باید اندوخت: باید از فضیلت برای خودت توشه و آذوقه بسازی. - من این جا چون نگهبانم تو چون گنج
+ در این مصرع دو تشبیه وجود دارد.
-گهم سرپنجه خونین شد گهی سر: گاهی سرپنجه هایم خونین شد و گاهی سرم.
- نگشت آسایشم یک لحظه دمساز: آسایش و راحتی یک لحظه همراه و هم صحبت من نشد.
- نگردد شاخک بی بن برومند: شاخة کوچک بی ریشه هرگز تنومند و قوی نمی شود. دانش های زبانی و ادبی
فعل اصلی ترین بخش جمله است. معنای بعضی از فعل ها تنها با نهاد کامل می شود.و معنای برخی دیگر با گرفتن مفعول. برخی از فعل ها هم هستند که معنای آن ها با اضافه شدن جزء دیگری به نام « متمم» کامل می شود. به نمونه های زیر دقت کنید:
نیروهای ارتش با دشمن جنگیدند.
من کلید را به دوستم دادم.
فعل های « جنگیدند» و « دادم» از جمله افعالی هستند که به متمم نیاز دارند. تاریخ ادبیات
پروین اعتصامی: از شاعران معاصر است که از او مجموعه اشعاری تحت عنوان « دیوان» باقی مانده است که بیشتر شامل قطعات و قصاید اوست. قابل توجه است که بیشتر قطعات او به صورت گفت و گو میان اشیا و موجودات مختلف است. مثل مناظرة سیر و پیاز ، نخ و سوزن و ... پایان...